W dniu dzisiejszym (25 czerwca 2020 roku) w zdalnym trybie obradowania odbyła się XX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023.

Radni zdjęli z porządku obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk, a ponadto zapoznali się z ofertą przedsięwzięć rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych na sezon wakacyjny 2020 roku oraz podjęli następujące uchwały:

  • uchwałę nr VI/49/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027,

  • uchwałę nr VI/50/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk,

  • uchwałę nr VI/51/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

  • uchwałę nr VI/52/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/7/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

  • uchwałę nr VI/53/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr III/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk,

  • uchwałę nr VI/54/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie likwidacji Filii Bibliotecznej w Rogajnach będącej filią Biblioteki Publicznej w Pasłęku oraz zmiany Statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku,

  • uchwałę nr VI/55/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania,

  • uchwałę nr VI/56/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok,

  • uchwałę nr VI/57/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok.

Ważnym punktem sesji była debata nad Raportem o Stanie Miasta i Gminy Pasłęk w 2019 roku, po zakończeniu której Rada Miejska w Pasłęku udzieliła Burmistrzowi Pasłęka wotum zaufania z tego tytułu.

Kolejnym istotnym punktem sesji było udzielenie przez radnych Rady Miejskiej w Pasłęku absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2019 rok.