Podpisano umowę na budowę przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn.


W dniu 28 maja 2020r. w obecności sołtysa sołectwa Nowy Cieszyn Pana Józefa But, Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski podpisał umowę z Panem Jakubem Krzysztofiakiem właścicielem firmy KA-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Ławicach gm.Iława, na budowę przepustu w miejscowości Nowy Cieszyn. Nowe urządzenie wykonane zostanie w miejscu uszkodzonego w wyniku powodzi w 2017r. przepustu . Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym uczestniczyło 10 oferentów. W wyniku prowadzonej procedury odrzucono 6 ofert, tj.5 oferentów nie wyraziło zgody na przedłużenie terminu związania ofertą a jedna z ofert dotyczyła wykonawcy wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jako najkorzystniejszą uznano ostatecznie ofertę firmy KA-ROL Sp. z o.o. z siedzibą w Ławicach gm.Iława . W ramach zadania planowana jest budowa nowego przepustu o długości 19,3 m z blach falistych o przekroju owalnym ( 2,01m x 1,59m), budowa ścian czołowych betonowych, wykonanie gabionami umocnienia dna i skarp koryta cieku, umocnienie skarp korpusu drogi dyblami betonowymi, wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt betonowych na odcinku 58 m oraz wykonanie obustronnie barier energochłonnych wraz z poręczami nad przepustem. Koszt robót budowlanych wyniesie 277.302,37 zł. Termin wykonania robót zgodnie z umową upływa w dniu 31 lipca 2020r.

Opracowała: Marzena Sidor