Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 195 ze zm.)

Rządowy program Rodzina 500 Plus ma za zadanie wspomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków, które związane są z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość zasiłku została ustalona na kwotę 500 zł miesięcznie.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST PROGRAM RODZINA 500 PLUS?

Prawo do świadczeń wychowawczych będzie przysługiwać na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne,
 • dziecko małżonka,
 • dziecko przysposobione / adoptowane,
 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną,

- do czasu ukończenia przez nie 18-nastego roku życia.

Świadczenie wychowawcze mogą pobierać:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni,
 • faktyczni opiekunowie (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem jeżeli wystąpiła z wnioskiem o adopcję dziecka)

POJĘCIE RODZINY W USTAWIE O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI

Rodzina – oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428).

Do członków rodziny nie zalicza się:

 • dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
 • dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko;

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców rozwiedzionych lub żyjących w separacji, lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.

KOMU NIE PRZYSŁUGUJE ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZEGO

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ W PROGRAMIE 500 PLUS

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na:

 • każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny,
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł,
 • pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:

 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
 • wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
 • przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
 • przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.

Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi.

KRYTERIUM DOCHODOWE PROGRAMU RODZINA 500 PLUS

Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195 ze zm.) świadczenie wychowawcze na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Istnieje możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:

 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł,
 • dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną (dziecko niepełnosprawne tj. dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności wg przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Do dochodu rodziny wliczane są wpływy z następujących źródeł:

 • przychody podlegające opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszone o koszty uzyskania przychodu, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (gdy podlegają pomniejszeniu),
 • zadeklarowane przez podatnika w ubiegłym roku podatkowym faktyczne przychody z tytułu umów dzierżawy, najmu, podnajmu, itp., zmniejszone o zryczałtowany podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • dochody opodatkowane podatkiem tonażowym z tytułu części dochodów osiąganych przez przedsiębiorców żeglugowych używających statków handlowych,
 • dochody uzyskane z gospodarstw rolnych,
 • dochody uzyskiwane w innych krajach pomniejszone o zapłacone za granicą Polski podatki dochodowe i składki na ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochody niepodlegające opodatkowaniu lub zwolnione z podatku w oparciu o przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych (np. renty, emerytury, świadczenia pieniężne, ryczałt energetyczny, dodatki kombatanckie, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci czy stypendia doktoranckie).

WNIOSEK I FORMALNOŚCI NABYWANIA ŚWIADCZEŃ

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Wniosek o świadczenie wychowawcze osoby zamieszkujące na terenie gminy Pasłęk mogą składać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku lub drogą elektroniczną.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500 zł na dziecko będzie zawierał:

 • dane osoby starającej się o świadczenie (imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, PESEL, a w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL wymagany będzie numer dokumentu potwierdzającego tożsamość),
 • dane dzieci będących pod opieką osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, datę urodzenia, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, PESEL).

Do wniosku 500 plus należy dołączyć (jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie będzie starała się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko):

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.

Do wniosku 500 plus należy dołączyć (jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenie będzie starała się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko):

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023, z późn. zm.), dotyczące każdego członka rodziny;
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
  a) formie opłacanego podatku,
  b) wysokości przychodu,
  c) stawce podatku,
  d) wysokości opłacanego podatku,
- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
  - zaświadczenie organu prowadzącego postępowania egzekuzyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  - informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną do czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający określający datę uzyskiwania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskiwania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskiwania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskiwanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu – w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 • kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858),
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia za pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzającuch się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty i oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę, przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego w okresie 2017/2018 (trwającym od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.), jest rok 2016.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanych świadczeń za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przyznanych świadczenia wychowawczego za miesiąc październik nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

Analogiczny mechanizm będzie obowiązywał w kolejnych miesiącach, tj.:

 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w listopadzie, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od listopada, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 31 stycznia,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w grudniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od grudnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w styczniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od stycznia, a wypłata przyznanego świadczenia również nastąpi najpóźniej do końca lutego,
 • wnioski składane od lutego będą podlegać rozpatrzeniu na bieżąco.

W przypadku jakichkolwiek zmian (dochodów, liczby członków rodziny itp.) osoby uprawnione do otrzymywania świadczenia będą miały obowiązek powiadomić o tym właściwy organ.

Wnioski o świadczenie wychowawcze (500+) na okres 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r. w pokoju nr 18 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, w godzinach od godz. 8:00 do 12:00

Wnioski można również składać drogą elektroniczną poprzez:

 • portal usług elektronicznych ZUS,
 • bankowość elektroniczną,
 • portal informacyjno – usługowy Emp@tia,
 • profil zaufany.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Burmistrza Pasłęka.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55 248 20 01, wew. 72) bądź w pokoju nr 18 (II piętro Urzędu Miejskiego w Pasłęku) oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/