Niniejszym informuję, że w dniu 29 maja 2020 roku (piątek) o godzinie 10.00 odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, w zdalnym trybie obradowania.

Jednym z punktów ww. sesji będzie przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2019 rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.).

 

Porządek obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 9. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/71/15 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pasłęk”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez Koalicję Polska Wolna od 5G.
 16. Przedstawienie przez Burmistrza Pasłęka Raportu o stanie Miasta i Gminy Pasłęk za 2019rok, o którym mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713z późn. zm.).
 17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                                                                                                                               Przewodniczący

                                                                                                                                       Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                                                       mgr Marian Matuszczak