W dniu 19.05.2020r. o godz. 1300 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanego odcinka drogi gminnej w Pasłęku przez Pana Burmistrza Pasłęka dr Wiesława Śniecikowskiego, Pana przewodniczącego Rady Miejskiej w Pasłęku Mariana Matuszczaka, Pana Marka Sarnowskiego - zastępca Burmistrza Pasłęka, ks. mgr lic. Dariusza Kułakowskiego proboszcza parafii św. Bartłomieja w Pasłęku; dziekana dekanatu Pasłęk I, Pana Grzegorza Lisowskiego, Panią Martynę Lisowską, Pana Mirosława Sienkiewicza,, Pana kierownika ref. BGK UM Pasłęk Henryka Żukowskiego, Pana inspektora nadzoru inwestorskiego Jacka Hejmana, Pana Mirosława Majka – wykonawcę.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego (drugie postępowanie), w którym brały udział dwie firmy. Prace związane z wykonaniem ciągu prowadzone były od 02.2020r. do 05.2020r. Wykonawcą robót była firma: Roboty Ziemne Mirosław Majka, ul. Ks. J. Hanowskiego 26/3, 11-042 Jonkowo. Koszt zadania 575 825,67 zł. Całość prac została sfinansowana ze środków własnych samorządu pasłęckiego.
Oddany do użytkowania odcinek drogi przebiega od skrzyżowania z ul. Westerplatte przy nowo wybudowanej myjni i biegnie do złomowca. Zakres zadania obejmował budowę drogi gminnej dojazdowej wewnętrznej, szerokości 12m w liniach rozgraniczających. Przekrój ulicy: ulica jednojezdniowa szerokości (6,00m) o nawierzchni bitumicznej, powierzchni 570,00m2, dwupasmowa z chodnikami (2,00m) o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm, powierzchni 153,00 m2 - kolor szary po obu stronach jezdni. Cztery zjazdy o nawierzchni z betonowej kostki gr. 8 cm - kolor grafitow powierzchni 156,00m2. Droga jest oświetlona latarniami oświetleniowymi (3 szt) o wysokości H=7m z wysięgnikiem o długości 1,5m i kącie nachylenia 50. Słupy oświetleniowe wykonane jako słupy stalowe ocynkowane posadowione na fundamencie betonowym, prefabrykowanym. Na latarni będą zainstalowane oprawy ze źródłami światła typu LED o mocy 36W. Kanalizację deszczową o dł. 133m.

Opracował: Rafał Skalij