BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

 

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Stegnach gm. Pasłęk

oznaczonej w ewidencji gruntów:

- nr 461 o pow. 2.000m2 - cena wywoławcza 7.500zł

przeznaczonej na cele rolne. Działka położona jest na obszarze zagospodarowanym rolniczo. Wokół siedliska rolnego znajdują sie siedliska rolne, pola uprawne i łąki. Teren nieruchomości jest zagospodarowany.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00087439/2.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

23 czerwca 2020 roku

o godz. 9³º w Sali Rycerskiej, na parterze tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 19 czerwca 2020 roku na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 19 czerwiec 2020r.

Wysokość wadium za działkę gruntu wynosi 1.500zł.

- Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

- Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.