BURMISTRZ PASŁĘKA

 

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. ).

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

  • na sprzedaż nieruchomości położonej w Rogajnach gm. Pasłęk w obrębie geodezyjnym nr 0033 obszar wiejski, składającej się z działki nr 421/11 o pow. 861 wraz z budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 16m², murowanym, jednokondygnacyjnym z dachem dwuspadowym krytym dachówką. Budynek nie jest podpiwniczony, jest to budynek dawnej remizy. Działka jest uzbrojona, dojazd do nieruchomości jest utwardzony.

  • Nieruchomość przeznaczona jest dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej i stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00084772/7.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

28.200zł

Przetarg odbędzie się dnia

23 czerwca 2020 roku o godz. 900

w Sali Rycerskiej, na parterze

Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 19 czerwca 2020r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 19 czerwiec 2020r .

Wysokość wadium wynosi 5.600 zł.

  • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

  • Sprzedawany budynek nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

  • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.