W związku ze zbliżającym się terminem wypłaty II transzy (za okres od stycznia do czerwca) stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym przyznanych na rok szkolny 2019/2020 oraz ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju, Urząd Miejski w Pasłęku informuję, że wypłata wymienionego świadczenia nastąpi na dotychczasowych zasadach czyli po przedłożeniu faktur i rachunków imiennych, potwierdzających wydatki poniesione zgodnie z przyznaną formą pomocy. Zgodnie z wydaną decyzją dokumenty poświadczające poniesione wydatki należy złożyć w szkole bądź w Urzędzie Miejskim w Pasłęku.

Wypłata stypendium nastąpi tylko i wyłącznie na rachunek bankowy! W związku z powyższym do składanych faktur należy dołączyć oświadczenie ze wskazaniem numeru konta, na który zostanie dokonana wypłata stypendium.

Faktury i rachunki na całą przyznaną kwotę oraz oświadczenie dotyczące numeru konta należy dostarczyć pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem skrzynki podawczej umieszczonej przy drzwiach wejściowych do Urzędu Miejskiego w Pasłęku lub na adres danej szkoły wskazanej w decyzji.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Pasłęka w sprawie organizacji pracy Urzędu Miejskiego w Pasłęku podania, wnioski, dokumentacja oraz przesyłki złożone w Urzędzie Miejskim w Pasłęku podlegają 96 godzinnej kwarantannie. Składając pisma w formie papierowej należy wziąć pod uwagę ww. ograniczenie. Tak więc, przekazanie środków na wskazany rachunek bankowy nastąpi po kwarantannie oraz zweryfikowaniu dostarczonych faktur.

Druk oświadczenia: