Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.) Rada Miejska w Pasłęku w dnia 7 lutego 2020 r. podjęła uchwałę nr I/9/20 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. W-M z 2020 r. poz. 1205), zgodnie z którą od 1 maja 2020 r. nieruchomości niezamieszkałe zostaną wyłączone z systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez gminę, a właściciele tych nieruchomości nie będą ponosić opłaty na rzecz gminy za odbiór i zagospodarowanie tych odpadów.

W systemie gminnym ujęte będą jedynie nieruchomości zamieszkałe oraz gminne nieruchomości niezamieszkałe stanowiące tereny i obiekty publiczne gminy oraz drogi publiczne na terenie Pasłęka.

W związku z powyższym zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy właściciele nieruchomości niezamieszkałej zobowiązani są do zawarcia indywidualnych umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od dnia 1 maja 2020 r. z przedsiębiorcą odbierającym odpady wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Pasłęk. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie udokumentować ten fakt poprzez okazanie zawartej umowy Burmistrzowi Pasłęka.

Poniżej podaje się wykaz podmiotów, z którymi można zawrzeć umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz na odpady pochodzące z działalności gospodarczej lub produkcyjnej. Aktualny wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Pasłęk jest dostępny na stronie internetowej www.paslek-um.bip-wm.pl w zakładce: Rejestry i ewidencje/Rejestry ogólnodostępne.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieczystościami Sp. z o. o.

ul. Dworcowa 27

11-130 Orneta

2.

CLEANER Zakład Sprzątania spółka jawna

Maciej Bukowski, Grzegorz Misiewicz

ul. Mazurska 10

82-300 Elbląg

3.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Pasłęku

ul. Polna 3

14-400 Pasłęk

4.

REMONDIS OLSZTYN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

5.

KOMA Sp. z o. o. Sp. k.

ul. Sikorskiego 19C

19-300 Ełk

6.

KOMA OLSZTYN Sp. z o. o.

ul. Towarowa 20A

10-417 Olsztyn