Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) informujemy, że uchwałą Rady Miejskiej w Pasłęku Nr I/10/20 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. W-M z 2020 r. poz. 965) – zostały ustalone nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą obowiązywały od 1 maja 2020 roku. O wysokości nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunanymi, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

17,90 zł miesięcznie od 1-go i 2-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

16,95 zł miesięcznie od 3-go i 4-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

15,04 zł miesięcznie od 5-go i 6-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

13,13 zł miesięcznie od 7-go i każdego następnego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji. Pozostali właściciele nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów oraz których należności zostały naliczone w drodze decyzji proszeni są o ponowne złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi deklarując selektywną zbiórkę odpadów. Od 1 maja 2020 roku nie będzie możliwe deklarowanie zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości od 1 maja 2020 roku nie będzie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wobec niego ustalana w drodze decyzji stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 35,80 zł miesięcznie od osoby.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się tzn. koszty systemu powinny być pokrywane z opłat należnych od właścicieli nieruchomości ujętych w systemie. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie opłaty od mieszkańców w takiej wysokości, aby dochody z tego tytułu pozwoliły na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi.