O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą wywieszone od 31.03.2020 r. do 21.04.2020 r. i zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek.pl i www.bip.paslek.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2020.03.18

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogajny

gm. Pasłęk

 

 

 

 

 

 

 

EL1E/00084

772/7

 

 

 

 

 

 

dz. nr 421/11

pow. 861 m2

 

 

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana

w Rogajnach.

Teren jest zabudowany budynkiem

dawnej remizy o p.u. 16m², muro-

wanym z dachem dwuspadowym,

pokrytym dachówką ceramiczną.

Nieruchomość nie jest użytkowana.

Dojazd do nieruchomości jest utwardzony.

 

 

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utwardzona

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość

przeznaczona

jest dla zabudowy

mieszkaniowej,

mieszkaniowo-

usługowej i zagro-

dowej.

własność

 

 

 

 

19.200

7.400

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 12.05.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2020.03.18

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

Pasłęk

ul. 3 Maja

 

Stegny

gm. Pasłęk

 

 

EL1E/00032

178/4

 

 

EL1E/00087

439/2

 

 

 

dz. nr 43/8

o pow. 21m2

 

dz. nr 461

o pow. 2.000m2

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana

w pośredniej części miasta. Otocze-

nie stanowią obiekty mieszkalne i garaże.

Działka gruntu jest niezabudowana

 

Działka gruntu położona jest na obszarze zagospodarowanym

rolniczo. Wokół znajdują się sie-

dliska rolne, pola uprawne i łąki.

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utwardzona

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

 

 

Uzupełnienie

działki budo-

wlanej nr 43/4

 

 

Nieruchomość

przeznaczona

jest na cele rolne.

 

własność

 

 

 

własność

1.160

+23% Vat

 

6.200

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 12.05.2020r.