W dniu dzisiejszym (20 marca 2020 roku) odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której radni zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz informacją o potrzebach związanych z realizacją zadań, sprawozdaniem z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku za 2019 rok oraz sprawozdaniem z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rzecznej za 2019 rok.

 

Ponadto Radni Rady Miejskiej w Pasłęku podjęli następujące uchwały:

 • uchwałę Nr III/22/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014r. dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,

 • uchwałę Nr III/23/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pasłęka,

 • uchwałę Nr III/24/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Pasłęk,

 • uchwałę Nr III/25/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/25/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 marca 2019 roku dotyczącej regulaminu przyznawania stypendiów uzdolnionym uczniom pobierającym naukę w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk,

 • uchwałę Nr III/26/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały nr I/1/19 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 lutego 2019 roku dotyczącej ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pasłęk, a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Pasłęk,

 • uchwałę Nr III/27/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/79/16 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 16 grudnia 2016r. dotyczącej szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych,

 • uchwałę Nr III/28/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027,

 • uchwałę Nr III/29/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk,

 • uchwałę Nr III/30/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (prace restauratorskie przy gotyckich malowidłach ściennych w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Mariance),

 • uchwałę Nr III/31/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków (renowacja, konserwacja i rekonstrukcja mechanizmu zegara wieżowego J.F. Weule w Kościele pw. Św. Bartłomieja w Pasłęku),

 • uchwałę Nr III/32/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Dobrocin o uznanie za ochronne lasów Skarbu Państwa znajdujących się na terenie Gminy Pasłęk,

 • uchwałę Nr III/33/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic miasta Pasłęka,

 • uchwałę Nr III/34/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Pasłęckiej Rady Seniorów i nadania jej statutu,

 • uchwałę Nr III/35/20 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie wniosków z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz z dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańca Pasłęka.

 

Radni przyjęli także obwieszczenie Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.