O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą wywieszone od 12.03.2020 r. do 2.04.2020 r. i zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2020.03.03

 

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

Pasłęk

Ul. Bp. I. Krasickiego

nr 6 m. 1

 

 

 

EL1E/00025

356/4

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. nr 183

o pow. 510m2

udz. 108/3600

 

 

 

 

 

lokal mieszkalny nr 1

o p.u. 45,48m²

4 izby

na parterze.

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowane z dachem

płaskim krytym papą.

Obszar na którym znajduje

się budynek jest pod nadzo-

rem Wojewódzkiego Konse-

rwatora Zabytków.

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

 

 

 

 

lokal

mieszkalny

 

 

 

 

 

współwłasność

własność

 

 

 

 

850

46.250

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 23.04.2020 r.

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2020.03.03

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

ul. Paderewskiego

 

 

 

 

 

 

 

EL1E/00032

190/4

 

 

 

 

 

 

dz. nr 36/4

pow. 162 m2

 

 

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana

w peryferyjnejj części miasta.

Otoczenie stanowią tereny zabudo-

wy mieszkaniowej.

Działka jest niezabudowana.

 

 

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość

przeznaczona

jest na powiększe-

nie działki nr 43

współwłasność

 

 

 

 

 

5.760

+ 23% Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 23.04.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2020.03.03

 

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

ul. Sybiraków

 

 

 

 

 

 

 

EL1E/00044

817/3

 

 

 

 

 

 

 

dz. nr 322/112

pow. 467 m2

 

 

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana

w peryferyjnejj części miasta.

Otoczenie stanowią tereny zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka jest niezabudowana.

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość

przeznaczona jest

na powiększenie

działki nr 322/47.

własność

 

 

 

 

15.600

+ 23% Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 23.04.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paslek-um.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=351729