W dniu 09.03.2020 r. o godz. 10.30 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 1/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert zgłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk w 2020 roku, dokonała oceny formalnej ofert, które biorą udział w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 16/20 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Komisja stwierdziła braki formalne w niżej wyszczególnionych ofertach:

 1. Oferta Pasłęckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
  Rodzaj zadania publicznego: "Działanie edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, społeczne służące aktywizacji emerytów i rencistów oraz integracji mieszkańców Miasta i Gminy Pasłęk".

  Tytuł zadania publicznego: "Aktywizacja społeczna osób starszych".

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  - złożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

  - uzupełnienia kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów formalno – rachunkowych

 2. Oferta Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pasłęka

  Rodzaj zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk"

  Tytuł zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:

- ożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

 1. Oferta Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie

  Rodzaj zadania publicznego: "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin"

  Tytuł zadania publicznego: "Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  -
  ożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

 2. Oferta Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie

  Rodzaj zadania publicznego: "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym"

  Tytuł zadania publicznego: "Klub Seniora"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  -
  ożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

 3. Oferta Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu Z/S w Starym Polu Koło Terenowe Bartnik w Pasłęku

  Rodzaj zadania publicznego: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

  Tytuł zadania publicznego: "Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Gminy Pasłęk"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  -
  ożenie podpisu pod załącznikami do wniosku przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych

W przypadku nieusunięcia w ciągu 3 dni braków formalnych, licząc od daty zamieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Pasłęk (www.paslek.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku listy niniejszej ofert zawierających braki formalne, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

Burmistrz Pasłęka

dr Wiesław Śniecikowski