W dniu 10 lutego 2020 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku zostały podpisane umowy pomiędzy Gminą Pasłęk reprezentowaną przez Burmistrza Pasłęka a organizacjami wyłonionymi w I edycji konkursu ofert na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym działającym na terenie Gminy Pasłęk na 2020r.

W budżecie Miasta i Gminy Pasłęk zaplanowano na realizację zadań w 2020 roku ogółem środki w wysokości 251.000 zł. Natomiast umowy podpisane w dniu dzisiejszym to kwota ogółem 161.600 zł.

W ramach konkursu, który rozpoczął się 12 grudnia 2019 roku i zakończył 3 stycznia 2020 roku, o godzinie 15:30, wpłynęło 10 ofert organizacji. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło 7 stycznia 2020 roku, natomiast w dniu 20 stycznia 2020 roku nastąpiła ocena formalna i merytoryczna, podczas której odrzucono jedną ofertę ze względu na braki formalne nie podlegające uzupełnieniu. Ostatecznie 9 ofert spełniło warunki formalne i zostało poddanych ocenie merytorycznej.

W wyniku procedury konkursowej ostatecznie dofinansowanie otrzymało 7 stowarzyszeń na łączną kwotę 161.600 zł.

 

Poniżej prezentujemy zestawienie zadań, które będą realizowane w bieżącym roku:

I. Warmińsko - Mazurskiego Stowarzyszenie Obrońców Praw Zwierząt im. Św. Franciszka z Asyżu - Sprawowanie doraźnej opieki nad bezdomnymi zwierzętami w tym ich sterylizacja - 100.000 zł.

II. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej "Kuźnia Pruska - Propagowanie historii i tradycji kulturowych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk - 10.000 zł.

III. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo - Promocja miasta i obszarów wiejskich Gminy Pasłęk - 10.000 zł.

IV. Stowarzyszenie Wspierające Rodziny Potrzebujące "Jutrzenka" w Pasłęku - Działania na rzecz rodzin znajdujących się w złych warunkach socjalno-bytowych - 10000 zł.

V. Parafia Rzymskokatolicka p. w. św. Józefa w Pasłęku - Popularyzacja muzyki sakralnej, organowej i patriotycznej poprzez uczestnictwo i organizację przeglądów, konkursów i warsztatów muzycznych - 25.000 zł.

VI. Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Publicznej w Pasłęku - Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 1.600 zł.

VII. Akademia Piłkarska Polonia 2018 -Alternatywne formy aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy Pasłęk - 5.000 zł.