W dniu dzisiejszym (7 lutego 2020 roku) odbyła się XV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 podczas której radni zapoznali się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pasłęk w roku 2019, sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku z wykonania rocznego planu pracy i kontroli za 2019 rok oraz informacją o stanie realizacji gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych w Pasłęku”.

Ponadto Radni Rady Miejskiej w Pasłęku podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku na 2020 rok,

 • w sprawie udzielenia zgody na wykorzystanie wizerunku herbu Pasłęka,

 • w sprawie zmiany Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,

 • w sprawie przystąpienia w 2020 roku Gminy Pasłęk do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020, realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,

 • w sprawie zmiany uchwały Nr II/21/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z Parku Ekologicznego w Pasłęku oraz z wchodzących w jego skład obiektów rekreacyjnych,

 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2020 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznane,

 • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg,

 • w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pasłęk,

 • w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

 • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

 • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

 • w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2020-2027,

 • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2020 budżetu Gminy Pasłęk,

 • w sprawie zmiany uchwały nr III/43/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie diet przysługujących sołtysom sołectw gminy Pasłęk i zasad ich wypłacania,

 • w sprawie zmiany uchwały nr X/76/2002 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 20 grudnia 2002 r. dotyczącej ustalenia diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Pasłęku,

 • w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Pasłęk,

 • w sprawie przekazania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku wniosków z dnia 12 grudnia 2019 r. oraz z dnia 31 grudnia 2019 r. złożonych do Rady Miejskiej w Pasłęku przez mieszkańca Pasłęka.