BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Pasłęku przy ulicy Szerokiejoznaczonej w ewidencji gruntów

nr 30/54 o pow. 15.243 m2 cena wywoławcza 924.000zł

przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr-EL1E/00076867/1. Przedmiotowa działka jest wolna od obciążeń. Nieruchomość znajduje się w atrakcyjnej części miasta, w pobliżu urokliwego Parku Ekologicznego. W linii prostej w odległości ok. 500 metrów od działki znajduje się szkoła, przedszkole, placówki handlowe oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Działka wyposażona jest w media: utwardzona droga, energia, wodociąg i kanalizacja. Objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego, który przewiduje zabudowę nieruchomości 3 kondygnacyjnymi budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

26 marca 2020 roku o godz. 900

w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 20 marca 2020r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 20 marzec 2020r.

Wysokość wadium za działkę gruntu wynosi 184.000zł.

Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny).

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na swój koszt.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

   Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.

                                                                                                              Burmistrz Pasłęka

                                                                                                           dr Wiesław Śniecikowski