W dniu 27.12.2019r. podpisana została umowa z firmą: Domlux Sp. z o.o., ul. A. Steffena 12A, 14-400 Pasłęk, na realizację zadania pod nazwą: ”Przebudowa ulicy wewnętrznej ul. Gdańska”. Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz Wiesław Śniecikowski. W imieniu Firmy „Domlux” Pan Prezes Zarządu - Stefan Zieliński.
Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 965 691,77 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 01 07 2020 r.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego II postępowanie, w którym był jedynym z sześciu oferentów.
W ramach inwestycji zostanie wykonana droga wewnętrzna ul. Gdańskiej w Pasłęku. Szeroko0ść jezdni od 5,00 m do 3,50 m. Nawierzchnię zaprojektowano:
- z betonowej kostki betonowej dwuteownik gr. 8cm, koloru szarego – 1 435,00m2,
- dwie zatoki parkingowe z kostki brukowej betonowej (szachownica 48% szary, 48% grafitowy, 4% czerwony) po 12 stanowisk o wymiarach 2,50x5,50m – 336,00 m2,
- 2 stanowiska z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kolor niebieski 3,60x5,50 dla osoby niepełnosprawnej – 41,0m2,
- zjazdy z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm grafitowej - 60,00 m2,
- chodniki z płytek betonowych 30x30 o gr. 5cm faktura żwirek płukany, odcień żółty – 664m2,
- chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm. - szarej 126,00m2,
Po zakończeniu robót należy uzupełnić humus i wykonać trawniki 1 366,00 m2. Zaprojektowano zasadzenie 16 drzew – klon kulisty, żywopłoty - tawuła japońska. Elementy małej architektury:
- wiata na kontenery śmietnikowe – 4 szt.,
- ławki parkowe - 8 szt.,
- kosze na śmieci – 8 szt.
Wszystkie istniejące urządzenia należy wynieść do wysokości projektowanych nawierzchni.
Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S SN8. o średnicy:
- 160 x 4,7 o dł. l= 43m;
- 200 x 5,9 o dł. l=46m;
- 250 x 7,3 o dł. l=196m.
Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. l=120,00m za pomocą przewiertu sterowalnego bez naruszenia nawierzchni jezdni.
Projektuje się wykonanie oświetlenia ulicznego słupy stalowe 17 szt. ośmikątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych. 19 opraw świetlnych

Opracował: Rafał Skalij.