BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

 

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasłęku przy ulicy Partyzantów

oznaczone w ewidencji gruntów:

- nr 69/3 i nr 46/7 o łącznej pow. 973m2 - cena wywoławcza 61.000zł

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Działki położone są w pośredniej części miasta. Nieruchomość jest niezabudowana i otoczona istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Nieopodal znajduje się stacja transformatorowa.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00044810/4.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

8 stycznia 2020 roku

o godz.9º0 w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 2 stycznia 2020r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 2 styczeń 2020r.

Wysokość wadium za nieruchomość wynosi 12.000zł.

- Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

  • Przez działkę przebiega sieć energetyczna i sieć kanalizacji deszczowej. Nabywca działki w razie awarii lub konserwacji urządzeń zobowiąże się do udostęonienia terenu działki firmom naprawczym.

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

        - Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.