W dniu dzisiejszym (29 listopada 2019 roku) odbyła się XIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, podczas której radni podjęli następujące uchwały:

  • w sprawie programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk,

  • w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Pasłęku zlokalizowanej w Rogajnach oraz zamiarze zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku,

  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026,

  • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk,

  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych za 2020 r.,

  • w sprawie zmiany przebiegu dróg publicznych w mieście Pasłęk, tj. przedłużenia ulicy Jana Heweliusza i ulicy Spółdzielczej,

  • w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez grupę nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku.

Radni przyjęli także obwieszczenie Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.