Dobiegają końca prace związane z realizacją I etapu zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk”. Wykonawcą prac w 2019 r. jest firma ECO-POL Sp. z o. o. z siedzibą w Pruszczu (86-120) przy ul. Dworcowej 9, wyłoniona w trybie zapytania ofertowego, na podstawie najniższej ceny. Zadanie obejmuje demontaż, transport i utylizację płyt falistych azbestowo-cementowych z 12 nieruchomości położonych na terenie gminy. Aktualnie azbest został zdemontowany i zabezpieczony na poszczególnych nieruchomościach. W najbliższych dniach odpady zostaną zważone i przetransportowane na składowisko odpadów niebezpiecznych w Małociechowie. Termin zakończenia prac przypada na 30 listopada 2019 r. Szacunkowa masa wyrobów azbestowych, które zostaną unieszkodliwione w ramach I etapu zadania to ok. 27 ton.
Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Łączny koszt przedsięwzięcia (w 2019 r. i 2020 r.) to 33.689,43 zł z czego 28.636,01 zł (85%) stanowi dotacja ze środków NFOŚiGW (16.844,71 zł - 50%) i z WFOŚiGW w Olsztynie (11.791,30 zł – 35%), natomiast kwota w wysokości 5.053,42 zł (15%) to środki własne Gminy Pasłęk. Dzięki środkom gminnym oraz pozyskanym z ww. Funduszy właściciele nieruchomości uczestniczący w zadaniu otrzymają dotację w formie pokrycia 100% kosztów związanych z usunięciem tego niebezpiecznego wyrobu.

loga WFOŚiGW i NFOŚiGW

Zobacz załączoną galerię online na:
http://paslek.pl/7809-usuwanie-azbestu-5#sigProId57854b169d