O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą wywieszone od 27.11. 2019 r. do 18.12.2019 r. i zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.11.14

 

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U z 2018 poz. 121 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

Pasłęk

Ul. 3 Maja nr 1 m. 10

 

 

 

EL1E/00037

489/2

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. nr 45/3

o pow. 350m2

udz. 232/10000

 

 

 

 

 

lokal mieszkalny nr 10

o p.u. 17,37m²

2 izby

na parterze.

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowany z gazobetonu

z dachem płaskim krytym

papą.

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

 

 

 

 

lokal

mieszkalny

 

 

 

 

 

współwłasność

własność

 

 

 

 

    450

11.070

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 8 stycznia.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.11.14

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

jednolity tekst Dz. U z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

Ul. Polna nr 2 m. 4

 

 

 

EL1E/00032

181/8

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. nr 410/7

o pow. 234m2

udz. 8/100

 

 

 

lokal mieszkalny nr 4

o p.u. 38,64m²

2 izby

na parterze

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta

budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

murowany, podpiwniczony

z dachem płaskim krytym

papą.

Otoczenie stanowi zabudowa

mieszkaniowa i usługowa.

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

 

 

 

 

lokal

mieszkalny

 

 

 

 

 

 

współwłasność

własność

 

 

1.030

13.770

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 8 stycznia 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.11.14

Wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

Pasłęk

ul. Wąwozowa

 

 

 

Pasłęk

ul. Wąwozowa

 

 

 

 

 

EL1E/00076

867/1

 

 

 

EL1E/00076

867/1

 

 

 

dz. nr 30/8

pow. 3.478 m2

 

 

dz. nr 30/9

pow. 3.188 m2

 

 

Nieruchomości są zlokalizowane

w pośredniej części miasta.

Otoczenie stanowią tereny zabudo-

wy mieszkaniowej .

Działki są niezabudowane

i posiadają bezpośredni dostęp do

ulicy Wąwozowej.

Przez działki przebiega sieć wodo-

ciągowa i sieć kanalizacyjna.

 

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomości

przeznaczone są

pod zabudowę

mieszkaniową

i uslugową.

własność

 

 

 

własność

 

 

210.000

+ 23% Vat

 

192.000

+ 23% Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 8 stycznia 2020r.