Burmistrz Pasłęka na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688 ze zm.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert. Zakres zadań komisji w sposób szczegółowy określa Program współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

II. W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

  • nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

  • nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

III. Zgłoszenie na członka komisji konkursowej następuje na podstawie zgłoszenia przez zainteresowaną osobę oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

IV. Zgłoszenia można składać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Pasłęku, pl. Św. Wojciecha 5,
14-400 Pasłęk lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, lub wysłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 6 grudnia 2019 roku (decyduje data wpływu).

V. Wyboru kandydatów do składu określonej komisji konkursowej dokonuje Burmistrz Pasłęka.

VI. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Jednocześnie pragniemy poinformować, iż praca w komisjach konkursowych ma charakter społeczny. Członkom komisji konkursowej nie przysługuje również zwrot kosztów podróży.