Niniejszym informuję, że w dniu 29 listopada 2019 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania i wnioski sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze likwidacji filii Biblioteki Publicznej w Pasłęku zlokalizowanej w Rogajnach oraz zamiarze zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Pasłęku
 10. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr III/37/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019-2026.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu Gminy Pasłęk.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych za 2020 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu dróg publicznych w mieście Pasłęk, tj. przedłużenia ulicy Jana Heweliusza i ulicy Spółdzielczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej do Rady Miejskiej w Pasłęku przez grupę nauczycieli Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Pasłęku i Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Pasłęku.
 16. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Miejskiej w Pasłęku

                                                                                                                            mgr Marian Matuszczak