O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), zostały wywieszone wykazy przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykazy będą wywieszone od 9.10.2019 r. do 30.10.2019 r. i zamieszczone na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.10.01

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

ul. Długa

 

 

 

EL1E/00044

817/3

 

 

 

 

 

dz. nr 322/25

o pow. 608 m2

 

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana w peryferyjnej części miasta. Otoczenie stanowią obiekty mieszkalne.

Działka gruntu jest niezabudowana.

 

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utwardzona

 

 

 

 

 

Uzupełnienie

działki budowla-

nej

 

 

własność

 

 

 

 

22.500

+ 23% Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 20.11.2019r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.10.01

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

jednolity tekst Dz. U z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

Ul. Józefa Piłsudskiego

nr 11B m. 13

 

 

 

 

 

EL1E/00037

474/4

 

 

 

 

 

 

 

 

dz. nr 110

o pow. 890m2

udz. 7/100

 

 

 

lokal mieszkalny nr 13

o p.u. 62,15m²

4 izby

na I piętrze

Budynek w którym znajduje się lokal jest zlokalizowany w centralnej części miasta budynek mieszkalny wielorodzinny trzykondygnacyjny murowany, podpiwniczony z dachem dwuspadowymkrytym dachówką.Otoczenie stanowi zabudowamieszkaniowa i usługowa.

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

 

 

 

 

lokal

mieszkalny

 

 

 

 

 

 

współwłasność

    własność

 

 

3.600

20.000

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 20.11.2019r.

 

 

 

 

 

 

Pasłęk 2019.10.01

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami

jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

 

L.

p.

 

 

 

 

 

Położenie nierucho-

mości

 

Nr księgi

wieczystej

 

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

 

 

Opis nieruchomości

 

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

 

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

 

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

 

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasłęk

ul. Partyzantów

 

 

 

EL1E/00044

810/4

 

 

 

 

dz. nr 69/3

i dz nr 46/7

o łącznej

pow. 973 m2

 

 

 

 

Nieruchomość jest zlokalizowana w pośredniej części miasta Otoczenie stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i nieopodal znajduje się stacja trafo. Przez działkę przebiega sieć energetyczna i sieć kanalizacji deszczowej.

 

 

 

 

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utwardzona

 

 

 

 

 

Nieruchomość

przeznaczona jest pod budowę domu mieszkalnego

jednorodzinnego

własność

 

 

 

 

56.300

+ 23% Vat

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 20.11.2019r.