BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

OGŁASZA I PRZETARGI

USTNE NIEOGRANICZONE

na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasłęku przy ulicy Augustyna Steffena

oznaczone w ewidencji gruntów:

- nr 79/22 o pow. 404m2 - cena wywoławcza 16.000zł

- nr 79/19 o pow. 587m2 - cena wywoławcza 22.400zł

przeznaczone na cele mieszkaniowe i usługowe. Działki położone są w strefie pośredniej części miasta. Nieruchomości są niezabudowane i otoczone istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną i posiadają bezpośredni dostęp do ulicy uzbrojonej w podstawowe media.

Nieruchomości stanowią własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00039784/4.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetargi odbędą się

27 września 2019 roku

o godz. 9º0 na dz. nr 79/22 i o godz. 9³º na dz. nr 79/19 w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 23 września 2019 roku do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 23 wrzesi 2019 r.

Wysokość wadium za każdą działkę gruntu wynosi 3.200zł.

- Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

  • Przez działkę nt 79/22 przebiega kolektor sanitarny i w razie awarii lub konserwacji urządzenia nabywca zobowiązuje się udostępniać teren działki firmom usuwającym kolizje.

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

        - Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.