BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Pasłęku przy ulicy Sprzymierzonych

oznaczonej w ewidencji gruntów:

nr 22/42 o pow. 63m2 - cena wywoławcza 2.800zł

zlokalizowanej w obrębie obszarów określonych jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy uslugowej. Nieruchomość jest niezabudowana i otoczona istniejącą zabudową usługową, warsztatową i nieopodal znajduje sę stacja transformatorowa. Teren działki jest nieuporządkowany.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00032927/0.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

26 września 2019 roku

o godz. 9ºº w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 20 września 2019r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 20 wrzesień 2019r.

Wysokość wadium za działkę gruntu wynosi 500zł.

- Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

- Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

Przez działkę przebiega sieć energetyczna i sieć kanalizacji sanitarnej i w razie awarii lub konserwacji urządzeń nabywca działki będzie zobowiązany do udostępniania terenu firmom naprawczym.

Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

-Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

- Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.