Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie następca prawny Agencji Nieruchomości Rolnych wzorem lat ubiegłych informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Programu Stypendiów Pomostowych skierowana do tegorocznych maturzystów szkół ponadgimnazjalnych, którzy rozpoczną naukę na studiach stacjonarnych I stopnia lub jednolitych studiach magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich i pochodzących z rodziny byłego pracownika ppgr.

 

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych magisterskich realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;

  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców pracowało w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;

  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;

  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tys. mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl ;

  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.688 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2019 roku);

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka.

 

Kandydat do stypendium w terminie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 14 sierpnia 2019 r. (do godziny 16-tej) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl , a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w tutejszym Oddziale Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

 

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
W roku akademickim 2019/20 około 600 studentów otrzyma stypendia na I rok studiów.

 

Regulamin Programu znajdą Państwo pod adresem https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-i-rok/regulaminy/

 

Po dodatkowe informacje prosimy kierować się do:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Olsztynie

ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn

1. Paweł Mróz tel. (89) 524 88 95 p. 221

2. Marcin Bąk tel (89) 524 88 94 p. 219

3. Monika Sękowska (89) 524 80 00

 

lub bezpośrednio do administratora programu:

 

Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości

ul. Sterlinga 27/29, 90-212 Łódź

tel. (42) 632 59 91, 631 95 58

fax: (42) 630 27 81