Burmistrz Pasłęka, informuje, iż rozpoczął się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2019 i 2020 w ramach zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk” realizowanego w związku z Programem Priorytetowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” oraz programem dotacyjnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „Usuwanie azbestu”.
W ramach realizowanego zadania dofinansowanie będzie udzielane zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 99/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pasłęk oraz przystąpieniu Gminy Pasłęk do programu dotacyjnego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie pn. „Usuwanie azbestu”, realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.
Dofinansowanie udzielane będzie właścicielom lub posiadaczom nieruchomości położonych na terenie Gminy Pasłęk, na których znajdują się wyroby zawierające azbest.
Dofinansowanie obejmuje koszty wykonania usługi w zakresie:
• demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest lub/i
• transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.
Udzielenie dotacji polega na pokryciu kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z nieruchomości w ww. zakresie poprzez przekazanie środków finansowych wybranemu przez Gminę Wykonawcy zadania, po wykonaniu prac.
Wykonanie usługi nastąpi w terminie ustalonym pomiędzy właścicielem nieruchomości
a wybranym przez Gminę Wykonawcą prac. Termin wykonania prac w zakresie usunięcia azbestu musi przypadać w okresie od dnia podpisania umowy pomiędzy Gminą Pasłęk a Wykonawcą prac do:
a) 31 października 2019 r. - w przypadku usuwania azbestu w 2019 r. i
b) 31 października 2020 r. - w przypadku usuwania azbestu w 2020 r.
Dofinansowanie nie obejmuje kosztów usługi polegającej na usunięciu wyrobów zawierających azbest wykonanej we własnym zakresie, ewentualnych koszów wykonania dokumentacji technicznych, opinii, ocen, przeglądów itp. oraz kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.
Wysokość dotacji może wynieść do 100% kosztów związanych z usunięciem wyrobów zawierających azbest i zależy od pozyskania przez Gminę Pasłęk środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Właściciele/posiadacze nieruchomości zlokalizowanych na obszarze Gminy Pasłęk, którzy w 2019 r. lub w 2020 r. planują usunięcie wyrobów zawierających azbest i są zainteresowani skorzystaniem z udzielanej przez Gminę pomocy finansowej w tym zakresie, powinni złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, w terminie do 31 lipca 2019 r. do godz. 15:30, wniosek o udzielenie dofinansowania na ten cel. Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, w postaci wypisu z rejestru gruntów i budynków,
• aktualną mapę nieruchomości z zaznaczonym miejscem lokalizacji wyrobów zawierających azbest (np. wyrys z ewidencji gruntów i budynków),
• kopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, z adnotacją tego organu o nie wniesieniu sprzeciwu lub pozwolenia na budowę (jeśli jest wymagane) - ( w przypadku jeśli zakres prac obejmuje demontaż płyt azbestowo-cementowych),
• informację o wyrobach zawierających azbest sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. nr 8, poz. 31),
• ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 ze zm.),
• oświadczenie dotyczące uzgodnienia terminu wykonania prac i udostępnienia nieruchomości w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,
• oświadczenie dotyczące wykorzystywania nieruchomości do celów działalności gospodarczej/rolniczej,
• w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem bądź wyłącznym właścicielem nieruchomości - dokument potwierdzający wyrażenie zgody właściciela lub wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, na usunięcie wyrobów zawierających azbest i upoważnienie wnioskodawcy do występowania w imieniu właściciela lub wszystkich współwłaścicieli,
• w przypadku altan położonych na terenie rodzinnych ogrodów działkowych - potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki i właścicielem położonej na niej altany,
• w odniesieniu do wnioskodawców ubiegających się o udzielenie dofinansowania na usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza lub rolnicza - formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53 poz. 311 z późn. zm.) lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 121, poz. 810) oraz wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku).

Dodatkowe informacje dotyczące udzielania dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Pasłęku (pok. nr 13A) lub pod nr tel.: (55) 248 20 01 (wew. 23).