W dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2019 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Pasłęku.

Na początku sesji ślubowanie złożył radny Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2018-2023 Pan Mariusz Ficak wybrany w ponownych wyborach do Rady Miejskiej w Pasłęku w dniu 14 kwietnia 2019 roku. Następnie obecny na sesji Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski wręczył odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”nadane na wniosek Burmistrza Pasłęka przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wicewojewoda wręczył także odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa” nadane na wniosek Burmistrza Pasłęka przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”otrzymali:

 • Pani Danuta Gruszczyńska,

 • Pani Danuta Kowzan,

 • Pani Helena Mendelewska,

 • Pan Czesław Misiułajtis,

 • Pani Elza Strzelecka,

 • Pani Zofia Warszawik,

 • Pani Kazimiera Żurkiewcz.

Natomiast odznaczenia honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”otrzymali:

 • Pan Wacław Furtak,

 • Pan Andrzej Jakubowski,

 • Pan Mariusz Juchniewicz,

 • Pan Grzegorz Majewski,

 • Pan Marian Oskroba,

 • Pan Andrzej Romanowski,

 • Pani Dorota Rudzińska,

 • Pan Bogusław Skowroński

 • Pan Zbigniew Witkowski.

Ponadto w ramach sesji odbyła się debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Radni zapoznali się także z:

 • oceną zasobów pomocy społecznej opartą o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej,

 • sprawozdaniem z realizacji "Programu współpracy na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”,

 • a także z Raportem o stanie Miasta i Gminy Pasłęk w 2018 rok.

W trakcie VIII sesji Rady Miejskiej w Pasłęku radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok i maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie,

 • w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2019 – 2026,

 • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2019 budżetu gminy Pasłęk,

 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk,

 • w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Pasłęk w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Pasłęk na rok 2020 oraz wymagań, jakie powinien spełniać projekt zgłoszony do budżetu obywatelskiego,

 • w sprawie zmiany uchwały nr II/9/07 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa,

 • w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dot. odnowienia i uzupełnienia tynków oraz odnowienie zewnętrznych drzwi w budynku cerkwi w Parafii Greckokatolickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku),

 • w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. budowy kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Marianka),

 • w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. przebudowy skrzyżowania ul. Bohaterów Westerplatte z ul. 3 Maja w Pasłęku na mini rondo),

 • w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Elbląskiemu na realizację zadania publicznego (dot. utwardzenia terenu przy drodze powiatowej na wysokości Sanktuarium Chrystusa Miłosiernego w Zielonce Pasłęckiej),

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Pasłęk,

 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pasłęku na kadencję 2018-2023,

 • w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach ławników na kadencję 2020-2024.

Przyjęli także obwieszczenie Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy – Miasta i Gminy Pasłęk.