O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykaz będzie wywieszony od 15 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r. i zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

Pasłęk 2019.05.07

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst

Dz. U z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pasłęk

ul. 3 Maja nr 11 m. 2B

EL1E/00025

847/3

dz. nr 409

o pow. 258m2

udz. 12/100

lokal mieszkalny nr 2B

o p.u. 62,44m²

3 izby

na parterze

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowane z dachem dwuspa-

dowym krytym dachówką.

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

lokal

mieszkalny

współwłasność

własność

1.770

22.150

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 26.06.2019.r..