O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykaz będzie wywieszony od 14 marca 2019 r. do 4 kwietnia 2019 r. i zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

Pasłęk 2019.03.04

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst

Dz. U z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

       Pasłęk

Pl. Grunwaldzki nr 2 m.6

EL1E/00034

558/6

dz. nr 352

o pow. 299m2

udz. 963/10000

lokal mieszkalny nr 6

o p.u. 61,70m²

3 izby

na parterze

Budynek w którym znajduje

się lokal jest zlokalizowany

w centralnej części miasta.

Otoczenie stanowią obiekty

mieszkalne i usługowe.

Budynek mieszkalny wielo-

rodzinny trzykondygnacyjny

podpiwniczony, ściany mu-

rowane z dachem dwuspa-

dowym krytym dachówką.

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

- droga utw.

lokal

mieszkalny

współwłasność

własność

     810

23.990

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioskio nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 25.04.2019r..

Pasłęk 2019.03.04

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

     Piniewo

gm. Pasłęk

EL1E/00039

078/2

dz. nr 64

o pow. 144 m2

udz. 1/2

Nieruchomość jest zlokalizowana

w Piniewie zabudowana budynkiem

gospodarczym (ruina) ,

murowanym z dachem

dwuspadowym który uległ zniszczeniu ,

o p.u. 19m².

Stan budynku jest niedostateczny

należy przeznaczyć go do rozbiórki

Dojazd do nieruchomości jest utru-

dniony.

Udział do 1/2 części.

- sieć elek.

-sieć wod.

Teren zabudowy

mieszkaniowej

i zagrodowej

w strefie ochrony

konserwatorskiej

układu ruralisty-

cznego wsi.

wspólwłasność

       470

+ 23% Vat

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 25.04.2019r..