W dniu 07.02.2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Pasłęku Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 13/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursów ofert zgłaszanych Zarządzeniem Burmistrza Pasłęka na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Pasłęk w 2019 roku, dokonała oceny formalnej ofert, które biorą udział w konkursie ofert zgodnie z Zarządzeniem nr 4/19 Burmistrza Pasłęka z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

Komisja stwierdziła braki formalne w niżej wyszczególnionych ofertach:

 1. Oferta Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie.
  Rodzaj zadania publicznego: „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

  Tytuł zadania publicznego: "Rozwój, edukacja i integracja dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pasłęk w zakresie kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Organizacja zajeć z robotyki o programowania"

Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
- uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 1. Oferta Pasłęckiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie.
  Rodzaj zadania publicznego: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

  Tytuł zadania publicznego: "Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych, podlegających przemocy i ich rodzin"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  - uzupełnienie brakujących podpisów pod wnioskiem, w przypadku gdy wniosek nie został podpisany przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych,

 2. Oferta Stowarzyszenia Przyjaciół Miast Partnerskich Pasłęka przy Zespole Szkół Powszechnych

  Rodzaj zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk"

  Tytuł zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  - uzupełnienie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów formalno – rachunkowych,

 3. Oferta Regionalnego Związku Pszczelarzy w Elblągu z/s W Starym Polu – Koło Terenowe nr 14 w Pasłęku

  Rodzaj zadania publicznego: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego"

  Tytuł zadania publicznego: Odtwarzanie zasobów pszczół i propagowanie produktów pszczelarskich na terenie Gminy Pasłęk"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  - uzupełnienie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów formalno – rachunkowych,

 1. Oferta Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo

  Rodzaj zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk"

  Tytuł zadania publicznego: "Promocja gminy na arenie międzynarodowej w zakresie dorobku kulturalnego oraz walorów turystycznych i gospodarczych Miasta i Gminy Pasłęk. Aktywni we współnej Europie"

  Konieczne poprawki lub uzupełnienia:
  - uzupełnienie kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania pod względem błędów formalno – rachunkowych.

W przypadku nieusunięcia w ciągu 3 dni braków formalnych, licząc od daty zamieszczenia na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Miasta i Gminy Pasłęk (www.paslek.pl) i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku listy niniejszej ofert zawierających braki formalne, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.