„Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leżnica”.


W dniu 09-11-2018 został ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa dróg gminnych Pasłęk – Gryżyna – Rogajny - Leżnica”, wraz z załącznikami, tj. opiniami, ekspertyzami, decyzjami, porozumieniami, zgodami, niezbędnymi do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, z uwzględnieniem wszystkich uwag, zaleceń i wytycznych Zamawiającego.
Zakres opracowywanej dokumentacji będzie obejmować wykonanie:
1) przebudowy dróg o łącznej długości ok. 10 km wraz ze zjazdami, dojściami do posesji, chodnikami jednostronnymi (około 800 m od ul. Polnej w Pasłęku do Kolonii Zdroje do cieku wodnego, w miejscowości Rogajny około 800 m, na działce nr 207 około 100 m) - suma łączna chodników około 3 000 m.
2) budowę odwodnienia drogi; z uwagi na ukształtowanie terenu należy zaprojektować odwodnienie pasa drogowego. Zaprojektowane odwodnienie drogi powinno zapewnić odbiór docelowej ilości wód opadowych z uwzględnieniem odwodnienia z dróg gminnych i wewnętrznych krzyżujących się ze sobą.
3) budowę oświetlenia ulicznego (Kolonie Zdroje do cieku wodnego ok. 400 m, Rogajny ok. 1 700 m, dz. nr 207 ok. 100 m) suma łączna oświetlenia ok. 2 500 m.
4) przebudowę w razie potrzeby infrastruktury technicznej kolidującej z drogą; projekt powinien uwzględniać usunięcie powstałych w związku z inwestycją kolizji infrastruktury technicznej typu: linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja sanitarna, światłowody itd.
5) remont lub przebudowa zniszczonych przepustów poprzecznych i podłużnych, zakończonych prefabrykowanymi ściankami oporowymi oraz jednego mostu.
6) dla działek nie posiadających bezpośredniego zjazdu z drogi publicznej należy przewidzieć wykonanie jednego przepustu z PCV na każdą działkę o długości 10 m Ø 400 mm zakończone prefabrykowaną ścianką oporową.
7) zaprojektowanie stałej organizacji ruchu.
8) dokonanie ewentualnych korekt istniejących skrzyżowań w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu.
W dniu 23-11-2018r. o godz. 10.00 nastąpiło otwarcie trzech ofert z terminem realizacji zamówienia do dnia 31-10-2019r. (z opcją skrócenia przez Wykonawcę):
1.Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn, cena 314 880,00 zł.
2. SIGMA TRANSFER Sp. z o.o., ul. Wodnika 34, 11-034 Tomaszkowo, cena 343 170,00 zł.
3. Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas-Bińczyk, ul. 1 Maja 12/20, 75-800 Koszalin, cena 326 811,00 zł.


W dniu 05.12.2018r nastąpiło uroczyste podpisanie umowy przez prezesa Pana Krzysztofa Kozaka i V-ce prezesa Pana Mirosława Piotrowskiego z firmy: Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o. , ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz dr Wiesław Śniecikowski, przy udziale zaproszonych gości: Pana Marka Łachmańskiego – radnego Rady Miejskiej w Pasłęku, Pana Adama Buski – sołtysa Sołectwa Rogajny, Pana Piotra Becmera – sołtysa Sołectwa Leżnica. Wartość kontraktu 314 880,00 zł. Czas realizacji do dnia 01-10-2019r. Będzie to pierwsze zadanie projektowe jakie wykona firma z Olsztyna dla Gminy Pasłęk. Przybyli goście: Panowie Sołtysi oraz Pan Radny wyrazili swą wdzięczność za to, że Gmina Pasłęk, którą reprezentuje Pan burmistrz Wiesław Śniecikowski realizuje tak potrzebną inwestycję związaną z przebudowa odcinka około 10 km dróg gminnych. Inwestycja ta będzie kołem zamachowym dla rozwoju całego rejonu. Pan Marek Łachmański zadeklarował pomoc w pozyskiwaniu środków na realizację inwestycji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Pracownia Projektowo-Konsultingowa Dróg i Mostów „Dromos” Sp. z o.o. jet firmą o ugruntowanej pozycji na rynku. Działa od 1991 roku i jej działalność jest kontynuacją Pracowni Projektowej przy dawnej Okręgowej Dyrekcji Dróg Publicznych w Olsztynie. Z inwestycji ostatnio projektowanych Pan prezes Krzysztof Kozak przytoczył zadanie pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 507 na odcinku Braniewo-Pieniężno”, gdzie inwestorem jest Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn, zadanie pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku Morąg – Łukta” o dł. około 17 km.

Rafał Skalij