W dniu 8 listopada 2018 roku na wniosek Burmistrza Pasłęka odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
- w   sprawie   zmiany   Wieloletniej   Prognozy   Finansowej   gminy Pasłęk na lata 2018-2024,

- w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk,

- w sprawie programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24   kwietnia   2003   r.   o   działalności   pożytku   publicznego   i   o   wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.