BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Robitach gm. Pasłęk

oznaczonej w ewidencji gruntów:

nr 8/6 o pow. 4.977m2 - cena wywoławcza 136.000zł

zlokalizowanej w obrębie obszarów określonych jako tereny rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej w obszarze rozwoju zabudowy magazynowo-składowej z dopuszczeniem funkcji produkcyjnych i usługowych w niewielkiej części tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, zagrodowej. Nieruchomość jest niezabudowana i otoczona istniejącą zabudową mieszkaniową, usługową i zabudową gospodarki rolnej. Działka posiada dostęp do drogi.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu KW Nr-EL1E/00069856/9.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

11 grudnia 2018 roku

o godz. 10º0 w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 7 grudnia 2018r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 7 grudzień 2018r.

Wysokość wadium za działkę gruntu wynosi 27.000zł.

       - Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23%     podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

  • Zabudowa działek winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

       - Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.