BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm.

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 położonego w Pasłęku przy ulicy Sprzymierzonych nr 14A wraz z udziałem 27/100 części wspólnych i niepodzielnych budynku w którym usytuowany jest lokal i w działce nr 22/74 o pow. 364m² na której posadowiony jest budynek. Lokal o pow. użytkowej 110,44m² położony jest na I piętrze budynku.

Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk i przeznaczona jest dla funkcji przemysłowych i uslugowych, jest wolna od obciążeń i posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00102924/1 i znajduje się w strefie peryferyjnej miasta a zlokalizowana jest na terenie zabudowy warsztatowo-magazynowej.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

74.000zł

Przetarg odbędzie się dnia

11 grudnia 2018 roku o godz. 900

w pokoju nr 20

tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 7 grudnia 2018r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 7 grudzień 2018r.

Wysokość wadium wynosi 14.000zł.

  • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Sprzedawany lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.

  • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

  • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny .