Niniejszym informuję, iż na wniosek Burmistrza Pasłęka w dniu 8 listopada 2018 roku (czwartek) o godzinie 15.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór sekretarza obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.  
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skalij