O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Pasłęka uprzejmie informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku ( II piętro ), został wywieszony wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pasłęk. Wykaz będzie wywieszony od 9 października 2018 r. do 30 października 2018 r. i zamieszczony na stronie internetowej tut. Urzędu www.paslek-um.bip-wm.pl.

                                                                                                                                                              Pasłęk 2018.09.26

Wykaz przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 35 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.

L.

p.

Położenie nierucho-

mości

Nr księgi

wieczystej

Nr i powie-

rzchnia dzia-

łki

Opis nieruchomości

Uzbrojenie

działki w

urządzenia

komunalne

Przeznaczenie

nieruchomo-

ści i sposób

jej zagospo-

darowania

Forma sprzeda-

ży działki

lokalu

Cena w zł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Pasłęk

Ul. Sprzymierzonych

EL1E/00045

042/6

EL1E/00032

927/8

dz. nr 22/75

o pow. 167 m2

dz. nr 22/88

o pow. 1.510 m2

dz. nr 22/91

o pow. 1.638 m2

Budynek użytkowy murowano-sta-

lowy, trzykondygnacyjny o p.u.

304,35m² w zabudowie zwartej.

Budynek hali w zabudowie zwartej

murowano-stalowy w części jedno-

kondygnacyjny w części dwukondy

gnacyjny niepodpiwniczony, kryty

blachą o p.u. 1.081,76m².

Budynek użytkowy niepodpiwniczo

ny, jednokondygnacyjny, murowany,

z dachem dwuspadowym kryty

blachą o p.u. 440,30m².

Nieruchomość jest zlokalizowana

w peryferyjnej części miasta na

terenie zabudowy warsztatowo-ma-

gazynowej. Lokalizacja przeciętna.

- sieć elek.

- sieć wod.

- sieć kan.

-droga utwardzona

Budynki użytko-

we

na cele prze-

mysłowe i usłu-

gowe

własność

własność

120.700

441.100

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, mogą składać wnioski o nabycie ww nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, w tut. Urzędzie tj. do 20.11.2018r.