W dniu dzisiejszym w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbyła się pięćdziesiąta – ostatnia sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018. Sesja ta składała się z dwóch części. W pierwszej części Wiceprezes Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu Pan Kazimierz Stańczyk wręczył medale okolicznościowe za długoletnią działalność z okazji 60-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża następującym osobom:
 • Panu Adamowi Wieżelowi długoletniemu Prezesowi i założycielowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, 
 • Panu Mariuszowi Perlejewskiemu Prezesowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, aktywnemu działaczowi i członkowi  Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Pani Joannie Kilian Skarbnik Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, czynnej działaczce tego klubu, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Panu Sławomirowi Piwońskiemu Sekretarzowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, długoletniemu aktywnemu działaczowi Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz Polskiego Czerwonego Krzyża,
 • Panu Kazimierzowi Felchnerowi długoletniemu członkowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża, który oddał 65 litrów krwi,
 • PanuRomanowi Żabińskiemu członkowi zarządu Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi, czynnemu działaczowi, członkowi Polskiego Czerwonego Krzyża, który oddał 59 litrów krwi,
 • Panu Piotrowi Stańczykowi wieloletniemu członkowi i działaczowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i działaczowi Polskiego Czerwonego Krzyża, który oddał 65 litrów krwi,
 • Panu Feliksowi Paszkowskiemu wieloletniemu aktywnemu członkowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża, który oddał 75 litrów krwi,
 • Panu Jarosławowi Suwińskiemu wieloletniemu członkowi i działaczowi Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i Polskiego Czerwonego Krzyża, który oddał 74 litry krwi.
 • Panu Wiesławowi Śniecikowskiemu Burmistrzowi Pasłęka, który od 15 lat wspiera działalność Pasłęckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Urzędzie Miejskim w Pasłęku.
W dalszej części radni zapoznali się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach nauczania w szkołach podstawowych, gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pasłęk na podstawie wyników testów kompetencyjnych w roku szkolnym 2017/2018, informacjami o  oświadczeniach majątkowych złożonych Burmistrzowi Pasłęka i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Pasłęku w 2018 roku oraz podjęli następujące uchwały:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024, 
 • w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu Gminy Pasłęk,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego przez gminę Pasłęk,
 • w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,
 • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019,
 • w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa,
 • w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pasłęku. 
Na zakończenie pierwszej części Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku Pan Edward Skalij i Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski wręczyli radnym Rady Miejskiej w Pasłęku podziękowania za pracę społeczną w kadencji 2014-2018.
    
W drugiej części sesji miała miejsce uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Pasłęk Księdzu Kanonikowi Janowi Sindrewiczowi - proboszczowi Parafii pw. św. Józefa w Pasłęku w latach 2007-2018.
Po prezentacji zasług Księdza Jana Sindrewicza na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk, Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Pasłęku mgr Edward Skalij wręczyli akt nadania Honorowego Obywatelstwa. Po wystąpieniach zaproszonych gości i życzeniach wzniesiono toast na cześć Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pasłęk. Uroczystość zakończył występ kapeli „Sztama".