„Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście za wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena ”


W dniu 11.09.2018r. podpisana została umowa z firmą: “Przedsiębirstwo Drogowo-Budowlane DRO-BUD Leszek Rysztowski, ul. 3-Maja 11/4, 14-300 Morąg, na realizację zadania: „Wykonanie ciągu pieszego łączącego Młyńskie Przedmieście za wzgórzem zamkowym „Gęsia Szyjka” od ul. Augustyna Steffena”, zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez firmę: Usługi Budowlane „COR-CAD” mgr inż. Piotr Koroblewski, ul. Dębowa 1, 14-400 Pasłęk.

Z ramienia Gminy Pasłęk umowę podpisał Pan Burmistrz Wiesław Śniecikowski. W imieniu Firmy „DRO-BUD” Pan Leszek Rysztowski.
Zgodnie z umową koszt wykonania robót wyniesie 867 460,06 zł brutto, a termin zakończenia robót upływa w dniu 01.07.2019r.
Wykonawca robót został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, w którym był jedynym oferentem. Gmina ogłaszała dwa przetargi celem wyłonienia wykonawcy.

Ciąg pieszy rozpoczyna się od ulicy Augustyna Steffena i biegnie w górę, w kierunku południowym, łącząc Młyńskie Przedmieście ze wzgórzem zamkowym, stanowiącym teren pasłęckiego Starego Miasta. Nowo projektowany chodnik, biegł będzie tą samą trasą, a jego forma architektoniczna nawiązywać będzie do terenów otaczających ( obszar Starego Miasta). Po zakończeniu wszystkich planowanych prac, powstanie nowy, oświetlony ciąg pieszy, nawiązujący architektonicznie do terenu otaczającego, tj. Pasłęckiego Starego Miasta, gdzie w latach ubiegłych wykonano ciągi piesze z takich samych materiałów. Z uwagi na dużą różnicę rzędnych terenu na długości ścieżki, będzie składała się ona z kilkunastu biegów schodów. Istniejąca, stroma skarpa stanowiąca zbocze wzgórza zamkowego zostanie przerzedzona poprzez wycinkę drzew i krzewów, a następnie  umocniona (utwardzona) w pasie przylegającym do projektowanego chodnika. Na całej długości umocnienia skarpy zaprojektowano rynsztok kamienny zbierający wody opadowe, które odprowadzone będą do miejskiej sieci kanalizacji burzowej.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych, wzdłuż całego ciągu zaprojektowano metalowe barierki.
- powierzchnia projektowanego chodnika i schodów z płytek 205,20m2,
- powierzchnia projektowanych umocnień z kamienia (skarpy + rynsztok) 211,40 m2,
- powierzchnia projektowanych pasów z kostki kamiennej 15,50 m2,
Szerokość ścieżki i schodów mierzone wewnątrz obrzeży zamykających będzie stała i wyniesie 150cm. Płytki chodnikowe o fakturze płukanej, grubości 5 cm i wymiarach 30*30 cm, obrzeża kamienne granitowe cięte o wymiarach 8*30*100 cm, pasy z kostki kamiennej o wymiarach 16*16*16 cm oddzielające projektowany chodnik od terenów zielonych. Umocnienie skarpy przed osuwaniem i dalszą degradacją zaprojektowano z kamienia polnego i betonu. Rynsztok kamienny  szerokości 40cm z kamienia.
Mała architektura:
- słupy oświetleniowe nawiązujące wyglądem do lamp znajdujących się na terenie Starego Miasta h. ok. 5m – 8 szt,
- ławki betonowe z oparciem – 3 sztuki,
- kosze na śmieci 2 sztuki.
Zieleń do nasadzenia:
- róża pomarszczona,
- dereń kanadyjski,
Długość odcinka sieci kan. burzowej :
Ø 160 x 4,7 mm PCV 20,00 m
Ø 200 x 5,9 mm PCV 103,00 m


Opracował: Rafał Skalij.