Zakończony został remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N (Aniołowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi powiatowej nr 1984N (starodroże DK 7). W wyniku realizacji prac remontowych na odcinku o długości 994,5 m wykonano łącznie 3.411,5 m2 nowej warstwy wyrównawczej, a na niej nawierzchnię ścieralną z mieszanki BBTM 8 B. Wykonano również utwardzenie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe TUGA Sp. z o.o.  z Nowego Dworu Gdańskiego. Koszt wykonania robót wyniósł. 305.169,03 zł. Na realizację tego zadania Gmina Pasłęk udzieliła Powiatowi Elbląskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokosci 100.000,00 zł.

Warto wspomnieć, że w 2017 roku Powiat Elbląski wykonał remont tej drogi na odcinku o długości 0,9 km (od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP). Koszt realizacji tego zadania wyniósł łącznie (roboty budowlane+nadzór inwestorski) 191.742,54 zł. To zadanie również zostało wsparte przez Gminę Pasłęk, która udzieliła Powiatowi dotacji celowej w kwocie 95.871,27 zł (tj. 50% całkowitego kosztu zadania).

Oprac.: P. Klimczak