BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. )

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działek gruntu położonych w Pasłęku przy ulicy Szerokiejoznaczonych w ewidencji gruntów

nr 30/29 o pow. 1.011 m2 cena wywoławcza 62.600zł

nr 30/28 o pow. 952 m2 cena wywoławcza 59.000zł

nr 30/51 o pow. 1.216 m2 cena wywoławcza 75.100zł

przeznaczonych pod budowę domów mieszkalnych jednorodzinnych.

Nieruchomości stanowią własność Miasta i Gminy Pasłęk i posiadają księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr-EL1E/00076867/1. Przedmiotowe działki są wolne od obciążeń. Działki gruntu są niezabudowane i są uzbrojone w podstawowe media i zlokalizowane są w peryferyjnej części miasta. Teren działek jest płaski, dostęp do drogi publicznej.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetargi odbędą się

20 czerwca 2018 roku na działkę nr 30/29 o godz. 900 na działkę nr 30/28 o godz. 9³º i działkę nr 30/51 o godz. 10ºº

w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 15 czerwca 2018r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku lub w kasie tut. Urzędu do godz. 14. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 15 czerwiec 2018r.

Wysokość wadium za każdą działkę gruntu wynosi 11.000zł.

Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny).

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na swój koszt.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.