Niniejszym informuję, iż w dniu 25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 10.00 w Sali Rycerskiej Urzędu Miejskiego w Pasłęku odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Pasłęku kadencji 2014-2018, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad sesji.
2. Wręczenie podziękowania dla Pani Ewy Grabowskiej za działania podejmowane w ramach pełnienia funkcji dyrektora Przedsiębiorstwa Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. Pasłęku w latach 2014-2018.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołów z sesji w dniu 23 marca i 20 kwietnia 2018 roku.
7. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
8. Wręczenie odznaczeń honorowych nadanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla Rolnictwa”.
9. Sprawozdanie z prac Burmistrza Pasłęka w ostatnim okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Zapytania i wnioski sołtysów.
12. Debata na temat stanu dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej oparta o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
14. Sprawozdanie z realizacji "Programu współpracy na 2017 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działającymi na terenie gminy Pasłęk”.
15. Informacja Burmistrza Pasłęka o planowanych inwestycjach podmiotów prywatnych (przedsiębiorców) na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.
16. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza kosztów na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 11/1)
18. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Pasłęk nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Pasłęka w obrębie nr 0003 stanowiącej własność osoby fizycznej. (dot. działki nr 12/1)
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej stanowiącej parking.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/12/04 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 27 lutego 2004 r. dotyczącej zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Pasłęka.
22. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pasłęk oraz miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Elbląskiemu. (dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej w postaci wyposażenia poczekalni Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej)
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Pasłęk na lata 2018-2024.
25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwalonego na rok 2018 budżetu gminy Pasłęk.
26. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, w drodze inkasa.
27. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok:
a) zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
b) zapoznanie z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 r.,
c) zapoznanie ze sprawozdaniem finansowym,
d) zapoznanie z informacją o stanie mienia gminy Pasłęk,
e) zapoznanie ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku,
f) zapoznanie z opinią RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Pasłęku w sprawie absolutorium,
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok,
h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pasłęka z tytułu wykonania budżetu gminy Pasłęk za 2017 rok.
28. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
29. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
30. Sprawy różne.
a) Informacja na temat wejścia w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
31. Zamknięcie obrad sesji.


Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Edward Skalij