BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( jednolity tekst w Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późn. zm. )

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż działki gruntu położonej w Pasłęku przy ulicy Chodkiewicza oznaczonej w ewidencji gruntów:

- nr 223/1 o pow. 72 m2 cena wywoławcza – 5.000zł

przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

Nieruchomość zlokalizowana jest w centralnej części miasta na terenie zabudowy mieszkaniowej oraz w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na wszelkie prace inwestycyjne na terenie działki należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu.Na działce znajduje się budynek użytkowy murowany w stanie technicznym niedostatecznym, nie przedstawiający wartości, z przeznaczeniem do rozbiórki. Nieruchomość jest wolna od długów i obciążeń i stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr-EL1E/00077111/4.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Przetarg odbędzie się

15 marca 2018 roku o godz. 900

w pokoju nr 20 tut. Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Pasłęku do 9 marca 2018r. do godz. 14°° lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko – Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku. Przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 9 marzec 2018r.

Wysokość wadium za nieruchomość wynosi 1.000zł.

  • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę uzyskaną w przetargu, powiększoną o 23% podatek VAT a pomniejszoną o wpłacone wadium.

  • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

  • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny).

  • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r.

  • Wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt oraz badania archeologiczne w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

  • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

  • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

       - Zastrzega się unieważnienie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.