Szanowni Mieszkańcy,

Władze miasta podjęły działania na rzecz poprawy jakości powietrza, ukierunkowane na zmniejszenie tzw. "niskiej emisji" pochodzącej z pieców, kotłów i palenisk opalanych paliwem stałym.
W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2018 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie inwestycji polegających na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej.
 
Zarządzeniem Nr 23/2018 z dnia 31.01.2018 r. Burmistrz Pasłęka ogłosił nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Pasłęk.
 
Poniżej treść ogłoszenia oraz wniosek do pobrania:
 
Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 23/2018
Burmistrza Pasłęka
z dnia 31.01.2018r.
OGŁOSZENIE
o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła opalanego paliwem stałym, w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Pasłęk
 
1. Podstawa prawna:
Uchwała Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na inwestycje z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Pasłęk (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 26 października 2011 r., poz. 2436).
 
2. Planowana kwota dotacji i rodzaj inwestycji, na które może być udzielona dotacja celowa:
W budżecie Gminy Pasłęk na rok 2018 zabezpieczono kwotę 100.000,00 zł brutto w celu udzielenia dotacji celowych na realizację inwestycji polegających na podłączeniu nieruchomości do sieci ciepłowniczej i likwidacji dotychczas wykorzystywanych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym.
 
3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie dotacji:
Dotacja może być udzielona podmiotom, o których mowa w §1 Uchwały:
1) podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) osobom fizycznym;
b) wspólnotom mieszkaniowym;
c) osobom prawnym;
d) przedsiębiorcom;
2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 
4.Wysokość dotacji:
Dotacja może być udzielona w kwocie nie wyższej niż 3.000,00 zł na jeden budynek w przypadku budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz pozostałych budynków i może być wykorzystana wyłącznie na podłączenie nieruchomości do sieci ciepłowniczej.
Dotacja przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów.
 
5. Wniosek o udzielenie dotacji:
Dotacja udzielana jest na pisemny wniosek. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pasłęku (www.paslek.pl) i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłeku (paslek-um.bip-wm.pl), a także w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
 
6. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielnie dotacji:
1) Nabór wniosków o udzielenie dotacji rozpocznie się w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia i potrwa do dnia 30.09.2018 r.
2) Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Pasłęku, Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk.
3) Datą złożenia wniosku o udzielenie dotacji jest dzień jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Pasłęku.
 
7. Rozpatrzenie wniosków:
1) Wnioski rozpatrywane będą przy uwzględnieniu kolejności ich wpływu.
2) Wnioski niekompletne i nieuzupełnione w terminie wskazanym w wezwaniu do ich uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
3) Pozytywne rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji stanowi podstawę do zawarcia między Gminą Pasłęk a Beneficjentem umowy o udzielenie dotacji (załącznik nr 3 do zarządzenia),
4) Wnioskodawca zostanie zawiadomiony o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się Wnioskodawcy w miejscu  i terminie wyznaczonym, lub odmowę zawarcia umowy, uznaje się za rezygnację Wnioskodawcy z dofinansowania;
5) Wnioski pozytywnie rozpatrzone i niezrealizowane z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy, realizowane będą w pierwszej kolejności w roku następnym, bez konieczności ich ponownego składania.
6) Podmiotowi ubiegającemu się o dotację, któremu po rozpatrzeniu wniosku odmówiono jej udzielenia, nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.
 
8. Rozliczenie dotacji:
1) Rozliczenie dotacji następuje po zakończeniu realizacji inwestycji, o czym Beneficjent zawiadamia Burmistrza Pasłęka w formie pisemnej (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia) i dostarcza dokumenty potwierdzające jej wykonanie, tj. w szczególności imienne dowody zakupu urządzeń, materiałów lub wykonania usług potwierdzone fakturami VAT, które nie mogą być wystawione z datą wcześniejszą niż data podpisania umowy o dotację oraz dowody zapłaty za zakupione urządzenia, materiały lub wykonane usługi + kopia umowy z dostawcą ciepła poświadczona za zgodność z orginałem.
2) Po otrzymaniu zawiadomienia przeprowadzona zostanie kontrola prawidłowości realizacji inwestycji oraz osiągniętego efektu ekologicznego – ograniczenia niskiej emisji poprzez trwałą likwidację dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym.
 
9. Pozostałe informacje:
1) Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zm.) i nie służy od niego odwołanie;
2) Szczegółowych informacji w sprawie pozyskania Dotacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Pasłęku pod numerem telefonu: 55 248 20 01 wew. 61.