BURMISTRZ PASŁĘKA

Na podstawie ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst w Dz. U. z 2018 poz. 121 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jednolity tekst w Dz. U. z 2014 poz. 1490 ze zm. ).

OGŁASZA I PRZETARG

USTNY NIEOGRANICZONY

 • na sprzedaż nieruchomości położonej w Pasłęku przy ulicy Józefa Piłsudskiego nr 6 oznaczonej na mapie nr 3 jako działka budowlana nr 275/9 o pow. 952 wraz z budynkiem użytkowym (biurowym) wolnostojącym o pow. użytkowej 170,20m² i kubaturze 998m³, murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym z dachem dwuspadowym krytym dachówką. W budynku na parterze i na poddaszu znajdują się pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty z równoczesną sprzedażą budynku użytkowego ( portiernia) posadowionego na tej działce, parterowego, nie podpiwniczonego, jednokondygnacyjnego, murowanego z dachem krytym papą o pow. użytkowej 11,40m² i kubaturze 44m³. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pasłęka zawiera się w granicy terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w obrębie terenu przeznaczonego dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Otoczenie stanowią obiekty handlowo – usługowe i zabudowa mieszkaniowa.

 • Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Pasłęk oraz posiada księgę wieczystą urządzoną w Sądzie Rejonowym w Elblągu Nr- EL1E/00038889/3.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI

250.000zł

Przetarg odbędzie się dnia

1 marca 2018 roku o godz. 1000

w pokoju nr 20

Urzędu Miejskiego w Pasłęku Pl. Św. Wojciecha nr 5.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do 23 lutego 2018r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Pasłęku nr 47 8313 0009 0000 3447 2000 0301 Braniewsko -Pasłęcki Bank Spółdzielczy z siedzibą w Pasłęku lub w kasie tut. Urzędu do godz. 14ºº, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu kwoty wadium na konto Urzędu Miejskiego tj. 23 luty 2018r.

Wysokość wadium wynosi 50.000 zł.

 • Osoba, która przetarg wygra winna wpłacić przed zawarciem umowy notarialnej całą cenę za nieruchomość osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

 • Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy notarialnej spowoduje to przepadek wadium.

 • Ewentualne kolizje z technicznym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym kupujący (inwestor) usuwa we własnym zakresie (na koszt własny). Także wszystkie prace związane z doprowadzeniem uzbrojenia do zabudowy i granic działki, wykonaniem utwardzonych dojazdów i zjazdów z publicznych ciągów komunikacyjnych oraz odwodnienia działki nabywca zobowiązuje się wykonać na własny koszt. Inwestor również powinien wykonać niezbędne badania geologiczne na własny koszt.

 • Przez działkę przebiega sieć ciepłownicza i w razie awarii lub konserwacji urządzenia nabywca zobowiąże się udostępniać wejście na teren nieruchomosci firmom naprawczym, w celu usunięcia awarii lub konserwacji urządzenia.

 • Zabudowa działki winna następować zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 23.03.2003r. i ustawy prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. Infrastrukturę towarzyszącą zabudowie realizuje na własny koszt nabywca działki.

 • Warunkiem dopuszczenia do przetargu osób upełnomocnionych jest przedstawienie komisji przetargowej pełnomocnictwa potwierdzonego przez notariusza.

 • Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, jednak postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.

 • Sprzedawane budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej zaś nabywca wyrazi zgodę nabycia bez tego świadectwa.

 • Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

 • Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami tut. urzędu pok. nr 20.

 • Zastrzega się odwołanie przetargu z podaniem uzasadnionej przyczyny.