Burmistrz Pasłęka na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 ze zm.) zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji konkursowych dot. otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do zadań komisji konkursowych należy ocena i opiniowanie ofert. Zakres zadań komisji w sposób szczegółowy określa Program współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.


Szczegóły w załączniku.