W dniu wczorajszym, tj. 13.11.2017r. o godz. 15.00 odbyło się posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Pasłęku. Głównym tematem obrad było zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na terenie Miasta i Gminy Pasłęk.

W trakcie spotkania Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski, podczas prezentacji, omówił dotychczasową współpracę z organizacjami, a także przedstawił główne elementy Programu współpracy. Po zakończeniu dyskusji, członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za pozytywnym zaopiniowaniem dokumentu.