W dniu dzisiejszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Lasecznie w Gminie Iława, zorganizowano uroczystość podpisania umów o przyznaniu pomocy w zakresie działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w zakresie budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych.
Wśród wnioskodawców, którzy podpisali dzisiaj umowę znalazła się Gmina Pasłęk, która otrzymała dofinansowanie w wysokości 118.730 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia, przy ogólnym koszcie wynoszącym 229.511,49 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108072N w miejscowości Rzeczna”.
Umowę ze strony Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego podpisali Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa oraz Pani Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa a ze strony Gminy Pasłęk Burmistrz Pasłęka dr Wiesław Śniecikowski oraz Skarbnik Gminy Pani Bożena Adamczyk.
Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich oraz zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej wsi, w tym zwiększenie dostępności do obiektów użyteczności publicznej położonych w miejscowości poprzez przebudowę 0,557 km drogi w miejscowości Rzeczna, zapewniającej dostęp do obiektów użyteczności publicznej.
Wniosek w tej sprawie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego  za pośrednictwem Stowarzyszenia Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania w Elblągu.
Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana została na 2018 rok.